Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

 
Premis Seu Vella
Fes-te soci
Patrimoni Mundial
Campanya de Donacions
Portada
 
Premis Seu Vella

Convocatòria 2020
L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida presenta una nova convocatòria de premis que animin la investigació, la creativitat i la divulgació sobre el Turó de la Seu Vella de Lleida.

Com ja és habitual la convocatòria és triple: investigació històrica premi 500 €, poesia premis 300 i 150 € i fotografia premis 300 i 150 €

Lliurament dels treballs fins el dia 8 d'octubre de 2020

El lliurament de premis es farà durant els actes del Dia de la Seu Vella

Podeu descarregar les bases en format pdf
 
Normativa per a la tramesa d'originals

Acceptació i redacció d'originals

L'anuari d'història i Cultura editat per l'Associació admetrà de manera prioritària treballs de qualsevol temàtica dedicats o relacionats amb la Seu Vella de Lleida i el seu turó. També s'admetran treballs relacionats amb Lleida i les seves comarques, però sobretot aquells que tinguin més relació amb el contingut bàsic de l'anuari: història de l'art, patrimoni, arquitectura, arqueologia i història. Els originals s'hauran de trametre a l'Associació Amics de la Seu Vella, Apartat de Correus 524, 28080 Lleida. Els textos hauran d'elaborar-se seguint les normes de presentació que adjuntem i acompanyats d'un resum de 50 a 100 paraules.

El contingut dels treballs publicats expressaran els criteris i opinions exclusius dels seus autors. Nogensmenys, la Redacció es reserva l'opció de desestimar treballs de baixa qualitat científica, així com de proposar correccions d'estil, puntuació i referències bibliogràfiques.

Normes de presentació d'originals.

1. Els textos seran presentats en suport de paper: redactats en format Din-A4, amb 70 caràcters per línia i 35 línies per full, o bé 2.300 caràcters. I també en suport informàtic, indicant el processador de textos emprat.

2. Extensió màxima dels treballs: 35 fulls. En el cas d'originals més extensos i que pel seu interès es consideri que haurien de publicar-se íntegrament, la Redacció podrà optar, d'acord amb el seu autor, de publicar-los sencers de forma extraordinària, o bé de dosificar-ne el contingut, en més d'un número.

3. Les notes seran a peu de pàgina, i cada vegada que es repeteixi una citació caldrà abreviar-la i indicar el número de la nota en què ha aparegut per primer cop (p. ex. SALAS BOSCH, "Escultores renacientes..., cit. {nota 3}, p. 47). La normativa per a citar bibliografia a peu de pàgina és la següent:
 1. Per monografies
  MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: Escultura barroca en España, 1600-1700, Madrid, Cátedra, 1983, p. 23.
  LLADONOSA, Josep: Història de Lleida, vol. II, Tàrrega, Camps-Calmet, 1974, p. 668.
   
 2. Per a parts o capítols de llibre:
  WOLFFLIN, Heinrich: "Renaciomiento y Barroco", en Las Vanguardias del siglo XIX (Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, vol. 8) Mireia Freixa. Barcelona, Gustavo Gili, 1982, pp. 53-55.
   
 3. Per a articles de publicacions periòdiques:
  WÉRES SÁNCHEZ, Alfonso Emilio: "Una obra desconocida de Claude Vignon en España", Archivo Español de Arte, Madrid, t. 59, núm. 233 (enero-marzo 1986), pp 187-191.
   
 4. Per a publicacions en congressos, simposis, catàlegs d'exposició:
  OLIVIO JIMÉNEZ, José: "José Martí y la creación del modernismo hispanoamericano", en Congreso Internacional sobre el Modernismo español e hispanoamericano y sus raíces andaluzas y cordobesas, Córdoba 14-21 octubre de 1985, Córdoba, Diputación Provincial, 1987, pp. 203-218.
  ALCOLEA BLANCH, Santiago: "Frontal de la Mare de Déu", en Millenum. Història i Art de l'Església Catalana (catàleg exposició) Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1989, p. 260, núm. 200.
   
 5. Si se cita la mateixa obra de la nota precedent, s'utilitzarà: Ibidem, p. 23. Si es fa referència a una obra no citada immediatament s'utilitzarà: MARTÍN GONZÁLEZ, Escultura..., cit. {nota 2}, p. 34.

Il·lustracions

Totes tindran al revers el seu número corresponent correlatiu. L'autor del treball les acompanyarà amb una llista a part on es detallarà el número de cada figura {fig. 1}, l'autor de l'obra il·lustrada, el seu títol, la seva cronologia, la procedència de la fotografia, i un breu comentari si escau. Les il·lustracions també poden ser digitalitzades en suport informàtic.

Els originals s'enviaran per correu certificat a:

Associació Amics de la Seu Vella.
Seu Vella. Anuari d'Història i Cultura
Apartat de Correus 524
25080 Lleida

o personalment a la seu de l'entitat C/. Vila Antònia, 3, 2n 1a de Lleida en horari d'oficina: dimarts de 18 a 20 hores i dijous de 10 a 12 hores